I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu Belicipasky.com (prodávající).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi účastníky e-shopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

Prodávající:

SCM Marketing Ltd
5-9 Main Street, GX11 1AA Gibraltar
Gibraltar

Company number: 123443

Kupující – Zákazník, který uskuteční objednávku přes e-shop Belicipasky.com. Zákazníkem může být jen nefiremní zákazník. Prodávající si vyhrazuje právo prodat zboží jen nefiremních zákazníkům, čili konečným spotřebitelům a nikdy ne firmám. Kupující to bere na vědomí a souhlasí s tím bez výhrad.

 

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu (potvrzující mail) kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s mini vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Minimální výše objednávky v e-shopu je 150,- Kč.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen při objednávce kurýrem uvést jako dodací adresu právě tu adresu, na níž se bude nacházet v čase běžného doručování (8:00-17:00) a české telefonní číslo, na kterém bude v tomto čase zastižení, aby bylo zajištěno bezproblémové převzetí zásilky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto e-shopu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech.
Prodávajíci má právo kdykoliv objednávku zrušit bez udání důvodu.

Akce nejsou kombinovatelná s dalšími slevovými poukazy.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544–545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 220,– Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny specializované společnosti k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených. (§ 614 hovoří v odstavci 1 o tom, že „je-li prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle povahy věci povinen dodat věc na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání. V ostatních případech je kupující povinen převzít věc při prodeji, nedohodne-li se s prodávajícím ji­nak.“), (§ 544–545 říkají, že „Sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit…“).

Kupující zároveň souhlasí s uvedením jeho jména, adresy a emailového kontaktu do seznamu neplatičů v případě neuhrazení náhrady škody. Na tuto náhradu škody má prodávající právní nárok a proto může byž tato náhrada škody vymáhána prostřednictvím externí organizace na vymáhání pohledávek. Kupující s tím souhlasí bez výhrad.

 

III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

Veškeré zboží bude expedováno do 1-2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy nebo připsání platby na účet v případě platby převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. Zboží je distribuováno PPL kurýrem nebo Českou poštou. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího nebo příjmem platby v hotovosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.

Pro úhradu kupní ceny se sjednává:
a) platba na dobírku

 

Přepravné a balné:

Česká republika

Při nákupu nad 1200,- Kč je DOPRAVA ZDARMA.

 

Poštovné při nákupu do 1200 Kč:

PPL kurýr – 99,- Kč

PPL ParcelShop – 99,- Kč

Česká pošta – Balík do ruky – 119,- Kč

 

Poštovné při nákupu nad 1200 Kč:

PPL kurýr – 0,- Kč

PPL ParcelShop – 0,- Kč

Česká pošta – Balík do ruky – 0,- Kč

 

Na Slovensko nezasielame!

 

IV. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s „Reklamačním řádem“ našeho e-shopu a právním řádem platným v ČR.

„Reklamační řád“ e-shopu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:

  • kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny, spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny
  • zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu) a součástí zásilky musí být doklad o koupi.

Zboží neposílejte na dobírku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena složenkou nebo na číslo Vašeho účtu, a to do 10-ti dní ode dne obdržení zboží, nejpozději však do 30-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží.

V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího.
Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv:

a) na dodávku zboží, porušil–li kupující jejich originální obal

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
c) kupující není důvěryhodný

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

VII. Odpovědnost za vady zboží – záruka

Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat návod na použití a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující při uplatnění práv z odpovědnosti za vady má:
a) jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti- není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy. Reklamace se nevztahuje na nedostatočný bělící efekt pásků, jelikož efekt záleží velice taky od genetických předpokladů.
c) jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy
d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Podrobnější informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete zde.

 

IX. Alternativní způsob řešení sporů

Pokud se kupující domnívá, že byla porušena jeho práva nebo není spokojený se způsobem, kterým Prodávající uskutečnil jeho reklamaci, má právo se obrátit na Prodávajícího se žádostí o nápravu emailem na adrese info@belicipasky.com. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítnutím nebo na ni do 30 dní ode dne odeslání neodpoví vůbec, Kupující má na základě novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternativní, (mimosoudní) způsob řešení sporu. Kupující může návrh podat způsobem určeným podle § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

Kupující může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/. Stížnost prostřednictvím platformy může podat Kupující žijící v EU na prodávajícího se sídlem v EU. Náklady spojené s alternativním řešením sporu hradí každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho e-shopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského, obchodního zákoníku v platném znění.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Používáním e-shopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po dobu neurčitou.

V Praze, 21.5.2011